فایل word نقش سلامت روان و خودکارآمدی در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش سلامت روان و خودکارآمدی در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضربررسی نقش سلامت روان و خودکارامدی درانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد طرح پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد جامعه اماری شامل کلیه دانش اموزان دبیرستانی بخش دابودشت شهرستان امل می باشد که ازاین بین 120نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه سلامت عمومی خودکارامدی عمومی و انگیزش تحصیلی پاسخ دادند داده ها با ازمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند یافته ها نشان دادند خودکارامدی و سلامت روان توانستندانگیزه پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که خودکارامدی و سلامت روان درانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش اموزان نقش دارند

لینک کمکی