فایل word نقش ایدئولوژیک سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ایدئولوژیک سیاسی – اجتماعی معلم در سند تحول بنیادین :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه ضرورت فوریت و نیزاعجاز آموزش وپرورش برای اینده پرارزش است بنیان همبستگی اجتماعی پیشرفت همه جانبه جامعه توسعه پایدار تعالی انسانیت و صلح و دوستی به آموزش وپرورش وابسته است لذا این ضرورت جز بابرخورداری کارگزاران آموزش وپرورش من جمله معلمان ازشایستگی های اجتماعی و سیاسی محقق نمیشود درحال حاضر ازمهمترین اسنادی که همچون چراغ راهی مسیر تحقق اهداف نظام اموزش وپرورش را نشان میدهد سند تحول بنیادین است لذ این تحقیق به تحلیل ابعاد شایستگیهای سیاسی - اجتماعی معلم درسند تحول بنیادین بااستفاده ازروش تحلیل اسنادومطالعه منابع معتبر می پردازد بااستفاده ازروش پژوهش توصیفی - تحلیلی به این سوال پاسخ میدهد که نقش ایدئولوژیک معلمان درتبیت و تحولات سیاسی - اجتماعی دانش آموزان به چه میزان است ؟ و باتوجه به بررسی های صورت گرفته نتایج حاصل نشان داد که علیرغم تاکیدات بی شمار صاحبان اندیشه مبنی برنیازمندی جامعه به معلمی با بصیرت درحوزه های اجتماعی و سیاسی این مهم بطور خاص موردتوجه قرارنگرفته است و باید درلابلای متون سند تحول به عنوان نقشه راه دنبال این موضوع بود

لینک کمکی