فایل word نقش آموزش در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

توسعه مفهومی است که امروزه به صورت گسترده مورد توجه همه ملتها و محافل علمی بشری است. توسعه فراگیر و پایدار, فرآیندی است کمی و کیفی و ابعاد گسترده و وسیع اقتصادی, سیاسی, اجتماعی,فرهنگی و تکنولوژیکی را دربرمیگیرد. سرمایههای یک جامعه, منحصر به منابع طبیعی, تکنولوژی و منابع مالی آن نیست؛ بلکه ارزشمندترین سرمایه, انسانهای بافرهنگ, آموزشدیده و باشخصیت آن جامعههستند. همه نهادها و گروههایی که به نوعی در تحقق توسعه کشور مشارکت دارند, منشأ همه مشکلات, نابسامانیها و بحرانهای اجتماعی را در سیستم و فرآیند آموزشی جستجو میکنند. بنابراین آنچه درنسخههای پیچیده صاحبنظران توسعه مورد تأکید است و تجربه کشورهای توسعهیافته نیز آن را تأکید میکند؛ سرمایهگذاری در انسان و آموزش مناسب نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین ابزار در مسیرتوسعه خواهد بود.

لینک کمکی