فایل word نظم و انضباط و برقراری آن در مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظم و انضباط و برقراری آن در مدرسه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف ازنوشتن این پروژه بررسی علل بی انضباطی وکمک به معاونین مدیران و معلمان برای برخورد با دانش آموزان بی نظم می باشد به این منظور ابتدا بی انضباطی را دردیدگاه افراد مختلف تعریف نموده و سپس تعریف نسبتا جامعی ازآن ارایه میشود یکی ازتعاریف مناسب عبارتست از: انجام دادن هرعمل یا رفتار پذیرفته نشده ونامعقول توسط دانش اموزان که سازماندهی کلاس و مدرسه را مختل و یاتهدید به اخلال می کند و باعث کاهش کارایی معلم و دانش اموزان شده و معلم را دررسیدن به هدف اصلی خود که همان ارتقای دانش اموزان است به چالش می کشاند دربررسی علل بی انضباطی به این نتیجه رسیدیم که تنها دانشاموز عامل مطلق بی انضباطی نیست و این رفتار میتواند ازعواملی همچون معلم کلاس محیط فیزیکی یا عاطفی خانواده و ... ناشی شود و میتوان این عوامل را کاهش داد ما میتوانیم ازاین رفتارهای نامطلوب پیشگیری کنیم که برای پیشگیری نیز راههایی چون به کارگیری روشهای فعال تدریس وضع قوانین کلاسی جویاشدن علل بی انضباطی برخورد با این رفتارها و.... پیشنهاد شد

لینک کمکی