فایل word نظری بر مهارتهای اجتماعی از چشماندازی دیگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظری بر مهارتهای اجتماعی از چشماندازی دیگر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله, موضوع مهارتهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این موضوع همچنان در کشور ما ابهاماتی دارد و از طرفی ماهیت آن به گونهای است که شناخت آن به صورت ضرورتیاجتنابناپذیر درآمده و نیاز به بررسی بیشتر را توجیح میکند, پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته است. مهارتهای اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که از آن جمله میتوان تعاریف مختلف از آن, رویکردها, نظریههاو... اشاره کرد. جهت تبیین و بسط این مفهوم, به مطالعه و بررسی منابع موجود, مقالات و کتابهای صاحبنظران حوزه روانشناسی و مشاوره پرداخته و بهره گرفته شده

لینک کمکی