فایل word مولفه های موثر در اجرای ارزشیابی توصیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مولفه های موثر در اجرای ارزشیابی توصیفی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

هدف ازپژوهش حاضر , تعیین فایل word مولفه های موثر در اجرای ارزشیابی توصیفی است . بدین منظور ابزار تحقیق) چک لیست( برمبنای چارچوب استرانگ در سه بخش مولفه های مرتبط با قبل , حین و بعد از تدریس تنظیم گردید .مولفه های مرتبط با اجرای ارزشیابی توصیفی نیز برمبنای دستورالعمل ارزشیابی توصیفی ابلاغی وزارت آموزش وپرورش تهیه شده است. روایی و اعتبار آن ها مورد بررسی وتایید قرار گرفت ,جامعه آماری تحقیق معلمان مدارس دوره ابتدایی شهر تهران ونمونه آماری مطابق جدول مورگان 52 نفر انتخاب گردید. در اجرای تحقیق تدریس وعملکرد معلمان نمونه آماری در کلاس درس بر اساس چک لیست مورد مشاهده قرار گرفته است . روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردیدو براساس نتایج پژوهش 4 مولفه قبل , 11 مولفه حین و 3 مولفه بعد از تدریس که با اجرای ارزشیابی توصیفی دارای رابطه مثبت ومعنی دار است ,مشخص شده است

لینک کمکی