فایل word مقایسه سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در بین زنان دارای همسران زندانی و عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در بین زنان دارای همسران زندانی و عادی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: خانوادههای افراد زندانی دارای مشکلات روان شناختی خاص خود می باشند لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در زنان دارای همسران زندانی و عادی انجام شد. روش: آزمودنیهای این پژوهش شامل دو گروه از زنان دارای همسران زندانی و عادیبه تعداد 011 نفر ) 01 زندانی و 01 عادی( بودند. نمونههای مورد پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس که از لحاظ سن و تحصیلات همتا بودند,) انتخاب شدند. به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ) 0191 ( و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز ) 0839 استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شد. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در بین دو گروه زنان دارای همسران زندانی و عادی وجود ندارد. نتیجهگیری: می توان گفت که این افراد سرسخت, برای برخورد با مشکلات از شیوه حل مسئله یعنی شیوه ای که فشار روانی را به تجربه ای بی خطر تبدیل میکند, بهره می گیرند و بنابراین سطح نگرانی و احساس خطر در افراد سرسخت در پیشامدهای ناگوار پایین است

لینک کمکی