فایل word مقایسه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در افراد عادی و بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن PTSD در زلزله شهرستان زرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در افراد عادی و بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن PTSD در زلزله شهرستان زرند :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نتایج نشان داده وقتی یک نفر دچار بیماری یا اختلال استرس می شود کل زندگی آن که شامل زندگی زناشویی و روابط شغلی آن تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در افرادعادی و بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن در زلزله شهرستان زرند انجام شد. جامعه ی مورد پژوهش کلیه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه زلزله و ساکن شهرستان زرند بودند که پس اززلزله تشخیصPTSDبر اساس ملاکDSM-IV دریافت نموده اند.به منظور گزینش نمونه مورد نیاز در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس , 90 فرد مبتلا به PTSD طبق تشخیص مندرج در پرونده روان پزشکی انتخاب شدند و برای انتخاب گروه کنترل, سعی شد تا افرادی در پژوهش شرکت داده شوند که سابقه درمان روان شناختی برای اختلال را نداشته و به این وسیله تا حد امکان افرادی انتخاب شوند که سلامت روانی خود را حفظ نموده اند.و از نظر خصوصیات ظاهری و تعداد برابر با گروه گواه بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین گروه ها در دو مقیاس مذکور(رضایت شغلی و رضایت زناشویی) تفاوت معناداری وجود دارد و افراد بیمار PTSD در سطح اطمینان 99 درصد بیشتر از افراد سالم از زندگی زناشویی و شغل خود ناراضی هستند. نتایج این تحقیق, هماهنگ با یافته های قبلی نشان می دهد, اختلالات استرسی بعد از حادثه نه تنها بر فرد بیمار, بلکه بر زندگی زناشویی و روابط کاری آن تاثیر می گذارد.

لینک کمکی