فایل word مقایسه تفاوت دانشجویان دختر و پسر پیام نور از لحاظ خودکار آمدی و اضطراب امتحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه تفاوت دانشجویان دختر و پسر پیام نور از لحاظ خودکار آمدی و اضطراب امتحان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف ازپژوه شحاضر مقایسه تفاوت دانشجویان پیام نور ازلحاظ متغیرهای خودکارامدی و اضطراب امتحاان می باشد روش پژوهش حاضرتوصیفی بود نمونه پژوهش شامل 192 دانشجو 234دختر و 158پسر بودند که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای ازبین دانشجویان پیام نوراهر انتخاب شدند پرسشنامه های خودکارامدی و اضطراب امتحان به روش گروهی توسط ازمودنی ها تکمیل شد روایی و پایایی پرسشنامه ها احراز شد برای تجزیه و ت حلیل اطلاعات ازنرم افزار SPSS22 استفاده شد نتایج ازمون MANOVA نشان داد که بین دانشجویان دختروپسر ازلحاظ متغیرهای خودکارامدی و اضطراب امتحان تفاوت وجوددارد میانگین نمرات دانشجویان پسر درمتغیرخودکارامدی بالاتر ازدانشجویان دختر است علاوه براین یافت ها نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان دختر درمتغیر اضطراب امتحاان بالاتر ازدانشجویان پسر است این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که میتوانند ازنتایج آن برای بهبود پیشرفت دانشآموزان استفاده نمایند

لینک کمکی