فایل word مقاله شناسایی رگههای مسدار به روش ژئوفیزیکی IP و RS در معدن مس ماهور دهسلم, غرب نهبندان (شرق ایران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی رگههای مسدار به روش ژئوفیزیکی IP و RS در معدن مس ماهور دهسلم, غرب نهبندان (شرق ایران) :

محل انتشار: نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مرتضی اسفرم – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حبیب بیابانگرد – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد بومری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد حسین زرین کوب – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی رگه های مس دار به روش RS و IP در معدن مس ماهور دهسلم میباشد که به این منظور, محدودهای به وسعت 500 در 2700 متر مربع با آرایش مستطیلی با 12 پروفیل به طول 400 متر با فواصل ایستگاهی 20 و فواصل پروفیلی 50 متر و در ادامه, هفت پروفیل با آرایش دوقطبی- دوقطب ی با مشخصات AB=MN=20m و پرش MN و AB, بیست متر برداشت گردیده است, که چهار پروفیل اول غربی- شرقی و دو پروفیل با زاویه 107 درجه و یکی با زاویه 97 درجه (با فاصله 300 تا 330 متر از یکدیگر) برداشت شدهاند (تقریبًا عمود بر امتداد رخنمون ها). ابتدا شبه مقاطع مقاومت الکتریکی وی ژه و شارژپذ یری و سپس مقاطع مدلسازی شده RS و IP مربوطه با نرمافزار Res2Dinv تهیه شد. با توجه به اطلاعات مقاطع مدلسازی شده, زونهای بی هنجار ی در سطح و در مواردی در عمق (بیشتر در عمق 50 متر), دیده میشود, همچنین امکان گسترش به سمت عمق های پایین تر نیز وجود دارد.

لینک کمکی