فایل word مقاله کاربردGIS در مکان یابی محلهای دفن پسماندهای روستایی مطالعه موردی: بخش کجور شهرستان نوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربردGIS در مکان یابی محلهای دفن پسماندهای روستایی مطالعه موردی: بخش کجور شهرستان نوشهر :

محل انتشار: نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

جعفر قمی اویلی –
محمدرضا انصاری –
فرناز عابد سلطان –

چکیده:

دفن پسماندها همواره به عنوان یکی از مشکلات اولیه مسوولین خدمات شهری محسوب شدهاست. مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی دفن پسماندها به دلیل ارتباط آن با زندگی بشر نیاز به کنترل و اعمال سیستم مدیریت ویژهای دارد که در فرآوری توسعه و افزایش جمعیت پیچیدگی های بیشتر ی م ییابد . با توجه به مشکلات دفع ناصحیح پسماندهای روستایی بخش کجور شهرستان نوشهر و کاهش پیامدهای مختلف آن, همچنین با عنایت به توریستی بودن منطقه نیاز به مکانیابی اصولی بودهاست. لذا برا ی انتخاب یک مکان مناسب دفن پسماندها با منظور نمودن معیارهای زیست محیطی, از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده گردیدهاست . عوامل اصل ی در مکان ی ابی محل دفن پسماندها در این تحقیق, توپوگرافی, شیب زمین, جنس خاک, زمین شناسی و ساختارهای زمین شناسی, هیدرولوژی و هی دروژئولوژی, فاصله از منابع آب های سطحی, مراکز جمعیتی روستایی, جاده دسترسی و منابع تولید پسماندها و استفاده از یک روش آماری بودهاست. با تعیین محدودههای قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق, براساس نتایج تجزیه و تحلیل نهایی, مکانهای مناسب بر حسب اولویت بر روی نقشه تهیه شده است.

لینک کمکی