فایل word مقاله حذف فنل از پساب های صنعتی به روش ازن زنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حذف فنل از پساب های صنعتی به روش ازن زنی :

تعداد صفحات:9

چکیده:

دراین تحقیق, حذف فنل که یکی از آلاینده های خطرناک در پساب های صنعتی است با روش اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی مورد مطالعه قرارگرفت, و تاثیر عواملی چون pH , غلظت اولیه فنل, مدت زمان ازن زنی و مقدار پرواکسیدهیدروژن بررسی شد.که pH های 2, 4, 7 و 9 وغلظت های 50, 100, 200 و 300 ppm و مقادیر پرواکسید هیدروژن با درصد خلوص30%, 50, 75 و 100cc بود. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که pH بهینه حذف فنل در روش ازن زنی, pH 9 است و زمان ازن زنی برای حذف فنل در غلظت های مختلف فنل متفاوت است که با کاهش غلظت فنل زمان حذف فنل کاهش یافت.همچنین با افزایش مقدار پرواکسیدهیدروژن تاثیر چندانی در افزایش سرعت واکنش حذف مشاهده نشد. بررسی ها نشان داد که روش ازن زنی به تنهایی در اکثر موارد بیش از 95% کارایی حذف فنل را دارد.

لینک کمکی