فایل word مقاله عفاف و حجاب در ادیان و مکاتب

ارد بخشی از متن فایل word مقاله عفاف و حجاب در ادیان و مکاتب : محل انتشار: دومین همایش کشوری عفاف و حجاب تعداد صفحات:21 نویسنده(ها): سیدمحسن یزدان بخش – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته ارشد بهداشت محیط چکیده: لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است در خود قران کریم درباره این مطلب تصریح شده است. علیهذا درا صل مطلب از جنبه اسلامی نمی توان تردید کرد پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است همچنانکه عدم جو از خلوت میان اجنبیو اجنبیه یکی دیگر از مظاهر آن است.

فایل word مقاله بررسی و مقایسه مدل های بیوفیلتر برای حذف متانول

ی از متن فایل word مقاله بررسی و مقایسه مدل های بیوفیلتر برای حذف متانول : تعداد صفحات:14 چکیده: در این مطالعه داده های آزمایشگاهی zarook و همکارانش برای حذف متانول از جریان هوا با دو مدل Ottengraf و Zarook که بیشترین کاربرد را در بین مدلهای بیوفیلتر دارند و همچنین با مدل hodge مقایسه شده است.

فایل word مقاله بررسی تغییرات قندهای محلول و نا محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز درپاسخ به غلظتهای مختلف شوری در دو رقم کلزا (هایولا 401 و RGS)

از متن فایل word مقاله بررسی تغییرات قندهای محلول و نا محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز درپاسخ به غلظتهای مختلف شوری در دو رقم کلزا (هایولا 401 و RGS) : تعداد صفحات:8 چکیده: کلزا ( Brassica napus )گیاهی از خانواده چلیپاییان (Brassicaceae) بوده که در حال حاضر مقام سوم را از نظر تولید روغن دارا است. پژوهش حاضر با استفاده از دو رقم از این گیاه با نام هایهایولا 401 و RGS در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد صورتگرفت. بذر ها از محل مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان تهیه گردید. در این پژوهش دانه رستهای ارقام مذکور پساز استریل و شستشوی کامل به ظروف حاوی محیط کشت نیم قدرت هوگلند-آرنون انتقال داده شد و پس ازگذشت مدت زمان 24 ساعت تحت تیمارهای مختلف شوری شامل0، 75 ، 100 و 150 میلی مولار قرار گرفتند. PH محلول ها در حد 6/5 تنظیم گر