فایل word مقاله اضطراب خود را دور بریزیم

ما مضر است; اثرات مخرب بر احساسات اثرات مخرب بر جسم نگرانی به چه دردی می خورد چگونه از چنگ 90% نگرانی ها رهایی یابیم استراتژیهای سه گانه آرامش; الف ) قانون صد سال دیگر ب) ارزیابی ج) غنیمت شمردن فرصت ها 2) موضوع های غیر محتمل 3) موضوع های رخ نداده درمان اضطرابهای مزمن و پایدار (1)استراتژیهای رهایی بخش; 2)استراتژی های آ زمونی نمودار کردن ترس ها بدترین چیزی که ممکن است رخ دهد؟ نکات مبهم آینده را آشکار سازید زندگی با ابهامات مشکل را محدود و مشخص کنید زندگی روزمره را حفظ کنید شاد باشید مشکل را با دیگران در میان بگذارید به سوی فاجعه ها پل نزنید مشغول س

فایل word ارتقای کیفیت و بهرهوری مدیریت مدارس ابتدایی؛ مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ایذه

س یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت و بهرهوری مدیریت مدارس ابتدایی شهرستان ایذه، ازنگاه مدیران مدارس ابتدایی این شهرستان می پردازد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است،ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و از نظر هدفدر گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.جامعه آماری آن کلیه مدیران دبستان های شهرستان ایذه است که از میان آنها 22 مدیر بعنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. برای تحلیل داده های گردا

فایل word مقاله تاریخچه زورخانه در ایران

ش باستانی         جامه‌های ورزش باستان         گردانندگان زورخانه         مقام ورزشکاران در زورخانه    .    شیوه ورزش باستانی   .    جای ایستادن ورزشکاران در گود         شنا رفتن    .    چرخ زدن    .    کبـّاده کشیدن         کُشتی      دعا کردن         گل ریزان         منابع    مقدمه زورخانه جایی است که مردان در آن ورزش می کنند و بیشتر در کوچه پس کوچه های شهر ساخته شد است. بام آن به شکل گنبد و کف آن گودتر از کف کوچه است . در آن کوتاه و یک لختی است و هر که به خواهد از آن بگذرد و داخل زورخانه بشود باید خم شود . می گویند در زورخانه را از این رو کوت