فایل word ارزیابی اهداف و محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

س یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: آموزش و بهسازی کارکنان موضوع بسیار مهم استراتژیک برای سازمانها محسوب میشود. هدف این پژوهش فایل word ارزیابی اهداف و محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بر اساس سطح اول الگویکرک پاتریک بود. در ارزیابی این دورهها ابعاد مختلفی بررسی شد ولی به علت گستردگی مطالب در این مقاله فقط اهداف و محتوا بررسی شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی است که بهروش پیمایشی انجام شده است. کارکنان شرکتکننده در دورههای آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، جامعه

فایل word مقاله کلزا

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کلزا : کلزا مقدمهكلزا یك محصول روغنی در شمال ایالت داكوتا آمریكا می باشد كه حدود 88 درصد كلزای این كشور در این ایالت مورد كشت قرار می گیرد . كلزا یك گیاه روغنی خوراكی است كه در سال1970 توسعه یافته و شامل 40 درصد روغن می باشد .واژه كلزا نامی است كه به وسیله كروشرز (انجمن دانه های روغنی غرب كانادا) انتخاب شده است . واریته های كلزا اغلب شامل كمتر از 2 درصد اسید اورسیك و همچنین 30 میكرو مولكول گلوكز در هر گرم بذر می باشد كشاورزان كانادا و آمریكا واریته هایی كه اسید اورسیك و گلوكز كم دارند را مورد كشت قرار می دهند این نوع كلزا اغلب در اروپا و قسمتی ا

فایل word مقاله ارائه روشی مبتنی بر معیار برای تعیین سطح توانایی روشهای رسمی در توصیف و تحلیل نرم افزار

ی از متن فایل word مقاله ارائه روشی مبتنی بر معیار برای تعیین سطح توانایی روشهای رسمی در توصیف و تحلیل نرم افزار : تعداد صفحات:13 چکیده: توسعه دهندگان نرم افزار به دلایل مختلف با مشکل انتخاب روش رسمی متناسب با نرم افزار تحت توسعه روبرو هستند هدف ما در این مقاله ارائه یک روش نظام مند جهت تعیین سطح توانایی روشهای رسمی برای توصیف و تحلیل نرم ا فزارهای مختلف می باشد که دراین مقاله (1) براساس نوعهای مختلف نرم افزار مانند بلادرنگ ، توزیع شده ، تبدیلی و ویژگیهای مورد نیاز مانند همروندی، توزیع شدگی، واکنش ، تعاملی معیارهای تعیین شده، (2) توانایی های روشهای رسمی را براساس معیارهای تعیین شده مشخص و سطح توانایی آنها را تعیین خواهیم نمود. و (3) به کاربرد جهت توصیف